Aan het College van Burgemeester en Wethouders

‘Hoe helder is het zicht op de kosten rond de voorgenomen nieuwbouw? Hoe duur zal bijvoorbeeld de exploitatie van een vervangende ruimte in de theaterloze jaren uitvallen? Is daarvoor e.e.a. gereserveerd? Het comité ‘Geen sloop, wel cultuur’ wil antwoord op dit soort vragen. Het is immers bekend dat flinke projecten in onze stad moeilijk binnen het afgegeven budget gerealiseerd kunnen worden.

Brief Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente ’s-Hertogenbosch
Postbus 12345
5200 GZ ’s-Hertogenbosch

’s-Hertogenbosch, 14 april 2016

Geacht College,

Op 5 april 2016 heeft uw College de raadsinformatiebrief “Voorontwerpbestemmingsplan Theater aan de Parade” aan de Raad voorgelegd.
Hierin stelt uw College m.b.t. de financiële uitvoerbaarheid het volgende:

“In het gemeentelijk structuurfonds is een reservering opgenomen van
€ 50.000.000,– voor de ontwikkeling en realisatie van een nieuw theater. Op 15 januari 2013 heeft uw raad ingestemd met een voorbereidingskrediet van
€ 216.000,– voor de planstudiefase tot juni 2013. Op 25 juni 2013 heeft uw raad ingestemd met een voorbereidingskrediet van € 4.130.000,– voor de planstudiefase van de nieuwbouw op de locatie aan de Parade. Deze kredieten zijn ten laste gebracht van de in het gemeentelijk structuurfonds opgenomen reservering. Het restant van € 45.654.000,– is beschikbaar voor de uitvoering van het project.
Gelet op de beschikbare middelen in het Structuurfonds, kan worden geconstateerd dat het bestemmingsplan financieel uitvoerbaar is.” Einde citaat.
In het raadsvoorstel van 26 juni 2013 gaat uw College uit van “Totale investering prijspeil 2013 ad. € 54.961.000,– en een voorziene dekking van
€ 50.000.000,– vanuit het structuurplan”.

In mijn schrijven van 5 november 2015, bij uw College en de Gemeenteraad bekend, heb ik uw College aangetoond dat het voorgaande een onjuiste weergave is van de werkelijke kosten, laat staan dat het inzicht geeft in de exploitatiekosten.
Ook hier kwam uw College tot de volgende conclusie: “Er is voor ons geen reden om er vanuit te gaan dat de kosten hoger zullen uitvallen dan het budget waartoe de gemeenteraad heeft besloten” einde citaat.

Bovengenoemde informatie geeft het mij voldoende aanleiding om bezwaar te maken tegen het Voorontwerpbestemmingsplan Theater aan de Parade, vooral daar het gaat om de onjuiste informatie aan de gemeenteraad en de Bossche burgers m.b.t. de financiële dekking en door het gemis aan de informatie over de exploitatiekosten.

In het vertrouwen u hiermee een juiste weergave te hebben gegeven,

met vriendelijke groet,

Ing. A.J.Paanakker
St.-Jorisstraat 78
5211 HB ‘s-Hertogenbosch