Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

Onder dit motto heeft het comité geensloopwelcultuur de door het gemeentebestuur van ’s-Hertogenbosch ingestelde Rekenkamer de volgende vragen voorgelegd:

 • Maakt de gemeente waar wat ze belooft? M.a.w, blijft het bij 50 miljoen euro voor nieuwbouw?
 • Kan de gemeente hetzelfde bereiken voor minder geld door renovatie?
 • Is nieuwbouw van het Theater wel doeltreffend?

Lees hier de brief aan de Rekenkamer…

Geachte leden van de Rekenkamer,

Onder het motto: “Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald” richt ons Comité zich tot uw rekenkamer.

Welke vragen stelt het Comité “Geen sloop wel cultuur” aan uw Rekenkamer:

 1. Maakt de gemeente waar wat ze belooft?
 2. Kan de gemeente hetzelfde bereiken voor minder geld?
 3. Is nieuwbouw van het Theater wel doeltreffend?

Onderstaande informatie is voor ons Comité reden om uw rekenkamer te verzoeken deze vragen nader te onderzoeken.

 1. 16-01-2013 brief van de Zuid Nederlandse Toneel Maatschappij aan het college van B&W te ‘s-Hertogenbosch. De ZNTM vindt het Paleiskwartier de meest voor de hand liggende locatie. Zij respecteert de keuze van de gemeenteraad maar onder de volgende voorwaarden: Beschikbaarheid van toereikende investering en exploitatiebudgetten, budget voor een tijdelijke theatervoorziening.
 2. 18-01-2013 PB-Advies ‘Verkenning nieuwbouw’.  Deze verkenning gaat uitsluitend over nieuwbouw. Een mogelijke renovatie wordt in deze verkenning zelfs niet genoemd.
 3. 11-04-2013 ‘Rapport Arpots’. Dit rapport gaat uitsluitend in op de bouw van een nieuw theater. Een relatie met andere locaties met podiumkunsten zoals de Toonzaal, WII, Verkadefabriek, Perron3, Brabanthallen, Azijnfabriek en de Speeldoos in Vught blijft onvermeld. Het rapport stelt dat de plek aan de Parade ruimtelijk ongeschikt is.
 4. 12-04-2011 Arcadis rapport ‘Renovatie huidig theater’. Dit onderzoek lijkt onvoldoende met de gemeenteraad besproken te zijn. Impliciet wordt hier immers al van nieuwbouw uitgegaan. De investering is begroot op 15,6 miljoen, zijnde ca. 50 miljoen lager dan de begroting van een nieuw theater. Een exploitatieoverzicht ontbreekt. Zie onze vragen, punt B.
 5. 25-06-2013 ‘Raadsvoorstel Nieuwbouw theater aan de Parade’.
  5 partijen hebben tegen dit voorstel gestemd. Op dit moment werken twee wethouders (D66 en Bosch Belang) van deze partijen mee om een nieuw theater te realiseren. De totale investering zal neerkomen op ca. 65 miljoen terwijl de dekking 50 miljoen bedraagt. De programmering voor 2016/2017 is overgenomen uit het rapport Arpots. De exploitatie op basis peildatum 2013 is door de gemeente slechts als aanname vermeld. Er blijkt nergens uit dat de ZNTM deze aannames zal onderschrijven. Zie de genoemde voorwaarden van de ZNTM (punt A van onze vragen).
 6. 04-12-2015 ‘Rapport over het Voetlicht’ van Commissie Ter Horst, oud- Minister. Dit gaat o.m. over cultureel ondernemerschap. “Theaters moeten beter samenwerken. Exploitatie in relatie met programmering blijven nogal eens onderbelicht. Gemeenten moeten stoppen met ondoordacht bouwen van een theater en beter nadenken over de exploitatie.” Zie onze vragen, punt C.

Ter illustratie verwijst ons Comité u naar het rapport van de Rekenkamer van Utrecht “Een Paleis voor de Muziek” van 3 november 2015. Bij de realisatie van Tivoli/Vredenburg hebben zich grote overschrijdingen voorgedaan. De investeringskosten 50% hoger, inrichting 80% hoger en huisvestingskosten 70% hoger. Wij willen voorkomen dat ’s-Hertogenbosch te maken krijgt met een een te optimistische inschatting van dergelijke kosten waarbij de burger het gelag betaalt.

Ons Comité is van mening dat de door ons gestelde drie vragen met toelichting voor uw Rekenkamer aanleiding behoren te zijn om een verstandige keuze te kunnen maken over de toekomst van een theater. Wij brengen in dit verband ook de aanbevelingen van het ‘Rapport over het Voetlicht’ (punt 6) onder de aandacht: “nieuwbouw zou pas aan de orde zijn na een realistische analyse van het potentiële publiek,continuïteit van geschikt aanbod, exploitatie op langere termijn en beschikbaarheid van voldoende middelen voor programmering en onderhoud.”

Met vriendelijke groet,

Namens het Comité “Geen sloop wel cultuur”,