PERSBERICHT – 29 juni 2016

’s-Hertogenbosch, 29 juni 2016 – Comité ‘Geen sloop, wel cultuur’

De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft met de tijdelijke sluiting van het Theater aan de Parade (TAP) snel en adequaat gereageerd na de vondst van asbest in de Bossche schouwburg. Dat mocht ook wel na een onhandig uitgevoerde inspectie in het kader van de sloopplannen. Een inspectie die verricht werd op een uiterst vreemd moment: te midden van een reeks voorstellingen, nog vóór de afloop van het seizoen 2015/2016. Afdichting van de vindplaatsen en stopzetting van het afbraakonderzoek liggen voor de hand om het seizoen 2016/2017 niet in gevaar te brengen, zeker nu de gemeente weinig zicht laat zien op vervangende locaties.

Vrijdag werd asbest aangetroffen in het TAP. De aanwezigheid van dit materiaal was voorspelbaar, mede gelet op het bouwjaar van deze schouwburg (1976). Het was dus niet zozeer de vraag of het aanwezig was, maar wáár het zou zitten.

Moment

Gelet op de 100% ‘trefkans’ vindt het comité ‘Geen sloop, wel cultuur’ twee zaken uiterst vreemd. Allereerst het moment waarop de zoektocht (ter voorbereiding van de voorgenomen sloop over een jaar) op last van de gemeente werd ondernomen: tussen voorstellingen in, nog vóór de beëindiging van het huidige theaterseizoen. Het lopende programma is voorlopig opgeschort.

Met de wetenschap dat zeer waarschijnlijk asbest aangetroffen zou worden, was een onderzoek tijdens de zomerstop op zijn plaats geweest.

Op dit moment vindt verder onderzoek plaats naar de aard, het gevaar en het opruimen van het aangetroffen asbest. Naar de mening van het comité ligt het voor de hand om – na reiniging van de verontreinigde ruimte(n) – de bronnen van de vervuiling af te dichten. Hiervoor zijn uitstekende producten op de markt. Deze maatregel voorkomt dat de voorstellingen van het seizoen 2016/2017 geen doorgang kunnen vinden binnen het huidige TAP. Uitwijking naar alternatieve locaties ligt niet voor de hand.

Boren
In de berichtgeving is sprake van ‘booractiviteiten in plafondplaten en wanden waardoor vezels te zien zijn’. Mocht het hierbij gaan om gaten die zijn aangebracht in het kader van genoemd ‘voorslooponderzoek’, dan mogen – naar het oordeel van het comité – vraagtekens geplaatst worden bij de aanpak van de uitvoerders. Gingen zij al in beschermende kledij te werk vanuit de veronderstelling dat de kans om op asbest te stuiten zo goed als zeker was?

Vervangende ruimte
Binnen de huidige planning gaat het TAP na afloop van het seizoen 2016/2017 dicht. Over een jaar dus. Daarna vinden voorstellingen plaats op zogenaamde vervangende locaties. Hiervoor zouden de plannen vandaag gepresenteerd worden. Duidelijk is inmiddels dat die publicatie uitgesteld wordt.

Veel vorderingen heeft de gemeente niet gemaakt met genoemde plannen. Er is gekeken naar potentiële locaties. Afspraken met eigenaren over aanpassingen, tijdsduur en onkostenregelingen lijken niet echt van de grond gekomen. Dit maakt het niet waarschijnlijk dat op korte termijn voor het seizoen 2016/2017 uitwijkmogelijkheden gevonden worden, mocht het TAP de komende twaalf maanden gesloten blijven.

Noot aan de redactie:
Comité ‘Geen sloop, wel cultuur’ beijvert zich voor een breed cultuuraanbod binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch. Afgekondigde bezuinigingen lijken dit in de weg te staan. Om deze te ‘compenseren’ is het comité voorstander van een op velerlei terreinen besparende renovatie van het bestaande Theater aan de Parade.