Nieuwsbrief 2

En toen waren het er al …

Velen kennen het liedje waarin een tiental keer de zin terugkomt: ‘En toen waren er nog maar …’. Minder bekend is, dat dit teruggaat op een boek uit 1939 van Agatha Christie. Een detective dus. Een spannend boek waarvan je op de laatste pagina pas de uitkomt weet.

Een opdracht voor speurneuzen is ook het verhaal van de kosten voor het nieuw te bouwen Theater aan de Parade. Voor een actuele kostenraming zou het comité graag beschikken over de financiële paragraaf bij het gekozen plan van de architecten ‘Berkel en Bos U.N. Studio B.V Amsterdam’. Daarover doet de gemeente schimmig, waardoor de cijfers niet in de openbaarheid komen. Daarom begint de zoektocht bij de gegevens in planstudie uit 2013: 55 miljoen. Dat lijkt niet langer realistisch en daarom vraagt het comité zich af hoe vaak er in de komende vijf jaar vanuit Markt 1 gezegd gaat worden: ‘En toen waren het er al …’

De lat ligt nu op 78 miljoen. Pardon?

Terwijl in het comité een substantiële hoeveelheid bouwexpertise aanwezig is, leek het – gelet op de gevoeligheid van het onderwerp – beter om een externe deskundige de gemeentelijke voornemens te laten doorrekenen. 78 miljoen dus. 23 miljoen meer dan voorzien.

Wie de gehele berekening wil zien?
BEKIJK HIER DE BEREKENING

wildemannen

Ik voel het zo …

Grofweg zijn er – ook in de politiek – twee manieren om tegen een kwestie aan te kijken: met gevoel en met het verstand. Bij dat laatste spelen cijfers, feiten, wetenschappelijk bevindingen een rol. Wat de politiek betreft, lijkt de tijd voor een rationele benadering passé, schrijft Mark Levels, socioloog aan de Universiteit Maastricht, in de NRC van 19 augustus jl. De burger kan beter ‘vertrouwen op zijn of haar eigen oordeel’. Sebastien Valkenberg – ook een wetenschapper – zegt in ‘Op denkles’ (2015) over de ‘… dat voel ik nu eenmaal zo’-aanpak: ‘Die zienswijze getuigt van een nogal lage dunk van het verstand’. En ieder heeft verstand.

Daarmee is meteen het dilemma geschetst van ‘Geen sloop, wel cultuur’. Het gaat om de keuze tussen twee wijzen waarop dit comité zijn standpunt kan baseren. De comitéleden zijn onder meer op basis van hun professionele achtergrond geneigd om te kiezen voor fundamenten als feiten, cijfers, onderzoek en aanverwante zaken.

Renovatie

Dat renovatie veel goedkoper is dan nieuwbouw ligt voor de hand. 20 miljoen? 30? Het comité laat op dit moment onderzoeken (niet of, maar) hoeveel goedkoper die aanpak uitvalt. Het lijkt niet gewaagd om uit te gaan van een uitkomst die tientallen miljoenen bedraagt. Alleen al op basis van een Arcadis-rapport uit 2013. Dat kwam wat renovatieduur en -kosten betreft uit op respectievelijk 12 maanden en 16 miljoen renovatiekosten. (In dat bedrag was overigens geen post opgenomen voor het verwijderen van asbest. Dat laatste zit wel in de begroting van de eerdergenoemde gemeentelijke 55 miljoen: ‘Sloop, asbest, archeologie €1.114.000’.)

In haar besluitvorming richting nieuwbouw heeft de gemeente nooit serieus een echte renovatie doorgerekend.

Dit maakt het verschil

De cultuur in Den Bosch heeft het zwaar. Eerst de gemeentelijke korting van 3,1 miljoen voor 2016. Onlangs kwam daarbij nog het besluit van het (landelijke) Fonds Podiumkunsten om vanaf volgend jaar geen subsidie toe te kennen aan een aantal Brabantse (theater)projecten en festivals. Ook het culturele aanbod in onze stad zal geraakt worden door die aderlating voor onder meer Matzer, TRASH, Cement, Mundial, Circolo, Vloeistof, Cappella Pratensis, Paul van Kemenade, Internationaal Vocalisten Concours.

http://meerjarigeadviezen.fondspodiumkunsten.nl/inleiding/

Stel: renovatie spaart 20 miljoen uit. Voor welke initiatieven maakt dat het verschil? Bijvoorbeeld voor een aantal van bovengenoemde initiatieven. En ook voor de dierenparken en -weides in de gemeente waarvan het voortbestaan sinds begin deze maand onder vuur ligt.

Cultuur in Den Bosch kent een fikse ‘bandbreedte’, om in ambtelijke termen te spreken. Daarbinnen valt een veelheid van activiteiten die drijven op de inzet van vrijwilligers. Een duwtje in de rug voor initiatieven op het gebied van o.m. muziek, toneel, dans, fanfares, speeltuinen, harmonieën erkent deze inzet en draagt bij aan de voortzetting hiervan. In ieders omgeving zijn voldoende voorbeelden te vinden om bovengenoemde korte opsomming stukken langer te maken.

Doet dit een beroep op de beleving? Op het gevoel?

Colofon

Redactie:

Harry van den Berselaar

Til Palm

Eindredactie:

Theo Hoogbergen

o.